Výtvarný obor

Ve výtvarném oboru na naší škole nabízíme všem žákům a studentům, kteří mají zájem, chuť a základní předpoklady, výtvarně se vzdělávat. Těm, kteří v průběhu studia projeví zájem o pokračování na středních či vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, poskytujeme přípravu k talentovým zkouškám. Ve výuce se zaměřujeme na rozvíjení výtvarného cítění a myšlení ruku v ruce s poznáváním výtvarného jazyka, jeho cílevědomého využívání, používání nejrůznějších výtvarných nástrojů, materiálů a technik v kresbě, malbě, grafice, plastice a využívání jiných forem vyjadřování. Tvůrčí přístup, originalita a individuální pohled na dané téma je prioritní. Rodící se poznání a citové i morální rozvíjení osobnosti dítěte je nejcennějším příspěvkem VO ZUŠ k všeobecnému vzdělání mladé generace.

Vyučující
 • Karel Jakóbek
 • Jana Jakóbková
 • MgA. Alena Fraňková
 • Mgr. Kateřina Zelenková (MD)
Přípravné studium
 • přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let
 • výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
 • v předmětu Přípravná výtvarná tvorba jsou integrovány – plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura – ta prolíná celou výukou
 • žáci v přípravném studiu nejsou klasifikováni
Základní studium I. stupně, studijní zaměření: Výtvarná tvorba
Vyučovací předmět: Výtvarná tvorba          
 • základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 let
 • výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
 • v předmětu Výtvarná tvorba jsou integrovány – plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura – ta prolíná celou výukou, multimediální tvorba
 • výuka je organizována v blocích
Základní studium II. stupně, studijní zaměření: Výtvarná tvorba
Vyučovací předmět: Výtvarná tvorba
 • základní studium II. stupně je určeno pro žáky od 14 let
 • výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
 • v předmětu Výtvarná tvorba jsou integrovány – plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura – ta prolíná celou výukou, multimediální tvorba
 • výuka je organizována v blocích
 • studium pro dospělé je realizováno 3 vyučovacími hodinami týdně; obsah vzdělávacího předmětu je zpracován v individuálním studijním plánu a zanesen učitelem do pedagogické dokumentace
 • žák, který neabsolvoval základní studium I. stupně je zařazen do přípravného studia před II. stupněm a začíná plnit učební osnovy I. a II. stupně.
Vyučovací předmět: Výtvarná tvorba

Plošná tvorba
Zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tématice, která obohacuje dětské myšlení a emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou.

Prostorová tvorba
Učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popřední role světla a stínů, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Volná tvorba nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci v řešení drobných sochařských skic. Je závislá nejen na obsahu námětů a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou.

Objektová a akční tvorba
Vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy prostorové a plošné tvorby. Na nezvyklé zážitky, smyslové podněty, na pocity, vztahy a vznikající postoje navazuje jejich výtvarný přepis a hlouběji je ukotvuje. Objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě – materiálu či nalezenému předmětu, nebo vytvářet nová prostředí. Postupy akční tvorby se vztahují k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sebe sama nebo k prožívání kontaktu s druhými. Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se vyjadřují gestem či pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd.

Výtvarná kultura
Prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu prvního a druhého stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu prvního a druhého stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Multimediální tvorba
Žáci se učí pracovat s digitálním fotoaparátem a kamerou (focení a jednoduchá úprava fotografií). Dovedou vytvořit krátkou výtvarnou animaci. Jsou vedeni k návyku nalézat v umělecké tvorbě zdroje inspirace, aktivně vyhledávat informace a využívat je při své činnosti.

K osvojení studijní látky dochází vrstvením zkušeností, dlouhodobě získávaných v experimentaci a tvorbě, nikoli řazením znalostí. Výuka proto nepostupuje od nejjednodušších otázek k nejsložitějším, ale přiměřeně věku se dotýká celé výtvarné problematiky. Struktura výuky se proto podobá spirále, která se odvíjí, kolísá, vzdaluje a v nových situacích se vrací zpět.

Přesunout se na začátek