Hudební obor

Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou oblastí:

  1. Hudební interpretace a tvorba
  2. Recepce a reflexe hudby

V první oblasti je žákovi umožněno osvojit si hru na nástroj nebo zpěv a získat ve studiu základní návyky a dovednosti. Hudební interpretace a tvorba se uskutečňuje v podobě individuální výuky (hra na nástroj) a jako kolektivní výuka (komorní, souborová, orchestrální hra, pěvecký sbor aj.).

Ve druhé oblasti recepce a reflexe hudby, která se uskutečňuje v podobě kolektivní výuky hudební nauky je žákovi umožněno orientovat se ve světě hudby, jejího vnímání, aktivního poslechu a kritického hodnocení. Cílem je výchova poučeného hudebního posluchače a návštěvníka koncertů.

Podrobnosti o jednotlivých studijních zaměřeních a vyučovacích předmětech naleznete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ F. X. Richtera Holešov, který je platný od 1. 9. 2012. Program je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Cílem hudebního oboru je naučit děti hrát na zvolený hudební nástroj nebo zpěv na základní úrovni a výchova vnímavého hudebního posluchače a návštěvníka koncertů. V průběhu života se pak mohou věnovat hudbě jako hráči různých amatérských souborů. Talentované žáky může škola připravit k dalšímu studiu na středních uměleckých nebo pedagogických školách.

Podmínky ke studiu hudebního oboru

Do Hudební školičky jsou přijímáni žáci od 5 let, studium trvá 2 roky. Do Přípravné hudební výchovy jsou přijímány děti od 6 let studium trvá 1 rok.
Děti jsou přijaty základě vykonané přijímací zkoušky.

V závěru přípravného studia žáci vykonají talentovou zkoušku a  jsou dle svých dispozic zařazeni do výuky na I. stupni, které trvá 7 let. Pak lze bez přerušení pokračovat čtyři roky na II. stupni a dále pak ve studiu pro dospělé. Na konci studia jednotlivých stupňů žák veřejně vystoupí na absolventském koncertě nebo vykoná zkoušku před komisí.
Do vyššího ročníku postoupí žák na základě vykonané postupové zkoušky. Týká se žáků přípravného studia 1.a 2. stupně, 1. až 6. ročníku I. stupně a 1. až 3. ročníku II. stupně.

V přípravném studiu žák povinně navštěvuje přípravnou hudební nauku a v základním studiu I. stupně hudební nauku. V průběhu studia začíná žák také navštěvovat některý povinně volitelný předmět, např. komorní, souborovou nebo orchestrální hru a komorní zpěv (konkrétně to mohou být různá dua, tria, čtyřruční hra, houslový, akordeonový a kytarový soubor, taneční orchestr a pěvecký sbor). Průběžně mohou vznikat i jiné soubory dle potřeb žáků a školy.

Pokud nadaný žák prokáže mimořádné studijní výsledky, může mu ředitel školy udělit od 4. ročníku I. stupně tzv. rozšířenou výuku a zvýšit hodinovou dotaci na nástroj nebo zpěv až na 2 hodiny týdně.

Kritéria pro zařazení žáků do studia

  • do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let a trvá nejvýše 2 roky
  • do sedmiletého studia I. stupně jsou přijímány děti od 7 let
  • do čtyřletého studia II. stupně studenti od 14 let
  • čtyřleté studium pro dospělé je určeno starším uchazečům

Žáci čtrnáctiletí a starší, kteří nenavštěvovali I. stupeň, jsou přijímáni do přípravného studia, které trvá 1 rok a pak začínají plnit ročníkové výstupy (osnovy) I. a II. stupně. Je-li přijat uchazeč o studium starší 7 let, může být zařazen přijímací komisí do ročníku odpovídající jeho schopnostem a psychickému vývoji.

Závazné pokyny k organizaci výuky

V individuální výuce se vyučuje:

  • individuálně nebo ve skupině dvou žáků hře na jakýkoli hudební nástroj nebo sólový zpěv (přípravné studium)
  • individuálně nebo ve skupině dvou až čtyřech žáků ve hře na zobcovou flétnu a keyboard (studium I. a II. stupně)
  • individuálně nebo ve skupině dvou žáků ve hře na kytaru a sólový zpěv (studium I. a II. stupně)
  • individuálně sólovému zpěvu a hře na jakýkoli hudební nástroj (studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin)

V kolektivní výuce se vyučuje:

Ve skupině maximálně 20 žáků u předmětů přípravná hudební nauka a hudební nauka sborový zpěv a různé druhy komorní, souborové a orchestrální hry je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem hodin.

Studium přípravného studia má několik variant studia:

Žáci Hudební školičky si v prvním roce studia ještě nemusí zvolit hudební nástroj, žáci bez nástroje si ho zvolí až ve druhém roce studia. Výuka hry na hudební nástroj je v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně individuální formou nebo ve skupince dvou žáků.

Žáci Přípravné hudební výchovy mohou volit mezi dvěma variantami:
První varianta je určena dětem, kteří začínají hrát na zvolený nástroj již od I. pololetí, v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně individuální formou nebo ve skupince dvou žáků. Zároveň dochází do kolektivní přípravné hudební nauky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.

Ve druhé variantě začínají děti hrát na nástroj až od II. pololetí individuální formou nebo ve skupince dvou žáků. Kolektivní výuku přípravné hudební nauky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně navštěvují po celý školní rok.

Přesunout se na začátek