Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy F. X. Richtera v Holešově vydaný ředitelem školy pode § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé vždy na začátku nového školního roku. Poučení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Poučení žáků dle osnovy provedou vyučující a záznam umístí do třídní knihy. Školní řád je pro veřejnost vyvěšen na informačních tabulích v I. poschodí školy a na webových stránkách školy.

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2020.

Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD., ředitel školy

 

Přesunout se na začátek