Taneční obor

V tanečním oboru je u žáků rozvíjen taneční projev, jakožto umělecký pohyb vyjadřující pocit, náladu, děj a celkově estetické hodnoty. Výuka se zaměřuje na klasický tanec, tanec lidový, historický, současný a tanec charakterní. Žáci jsou vedeni hudebnímu cítění, k vyjádření tempa, výrazu, prostorového vnímání, k poznání pohybových možností lidského těla a k jeho správnému rozvoji. Ve výuce je kombinovaná reprodukovaná hudba s klavírními korepeticemi a taneční obor bývá umělecky spojován s dalšími obory školy ve společných projektech.

Vzdělávací obsah tanečního oboru je členěn do dvou oblastí:

 • Taneční tvorba a interpretace
 • Recepce a reflexe tanečního umění

V první oblasti se žáci seznamují se základy tanečních technik a ve druhé rozvíjejí schopnosti porozumět obsahu uměleckého díla, které nejenom hodnotí, ale také se snaží chápat  v širších souvislostech.

Svým tanečním vyjádřením, s využitím získaných dovedností, mohou žáci během studia  zprostředkovávat ostatním  své pocity, myšlenky, jedinečnost a svobodu tance jako možnost sebevyjádření a komunikace.

Studium tanečního oboru  je rozděleno na přípravné (od 5 let),  základní  I. stupně (od 7 let) a navazující základní studium II. stupně (od 14 let). Po tomto studiu je možné se ještě vzdělávat ve studiu pro dospělé.

V přípravném studiu jsou žáci vzděláváni v předmětu Přípravná taneční výchova a trvá maximálně dva roky.

Vyučující
 • Olha Peshkova
Přípravné studium
Vyučovací předmět: Přípravná taneční výchova (PTV)
 • Žáci ve věku pěti let jsou zařazováni do PTV 1 a jejich přípravné studium trvá dva roky.
 • Žáci ve věku šesti let jsou zařazováni do PTV 2 a jejich přípravné studium trvá jeden rok.
 • V předmětu přípravná taneční výchova jsou integrovány – taneční průprava a taneční praxe.
 • Výuka je organizována v blocích.
Studijní zaměření: Taneční a pohybová výchova
Charakteristika studijního zaměření a jednotlivých předmětů

V tomto zaměření si žáci osvojují základy různých tanečních technik a učí se správnému fyziologickému držení těla. Získané dovednosti pak mohou žáci využít při mnohých dalších aktivitách a podle svých schopností a zájmu i ve studiu na vyšších typech uměleckých škol (konzervatoř, střední pedagogická škola).

V prvním, druhém a třetím ročníku základního studia I. stupně jsou žáci vyučováni v učebních předmětech Taneční průpravě, Taneční praxi a od třetího ročníku v Tanečních technikách. Poslední dva jmenované předměty se vyučují po celou dobu studia I. a II. stupně a postupně se zvyšuje jejich náročnost.

Ve II. stupni základního studia již žáci pracují více samostatně a jsou schopni vytvořit autorskou choreografii.

Vzdělávací obsah studia pro dospělé stanovuje učitel v individuálním studijním plánu (zaneseného do třídní knihy), na základě potřeb žáků a studentů. Výuka se uskutečňuje  v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně.

Taneční průprava: Žáci se učí správnému fyziologickému postavení těla formou pohybových her a jednoduchých pohybových činností. Seznamují se s postavením u tyče a připravují své tělo na výuku tanečních technik.

Taneční praxe: Žáci využívají nabyté znalosti ve ztvárnění zadaných témat  improvizačně i interpretačně. Společně s vyučujícím řeší improvizační i interpretační zadání. Společně hodnotí, diskutují o tanečním díle, nebo choreografii. Do tohoto předmětu také patří příprava a prezentace žáků na veřejnosti.

Taneční techniky: Žáci získávají základní znalosti z lidového tance, klasické a moderní taneční techniky. Na II. stupni žáci více propracovávají jednotlivé techniky a zdokonalují jejich formu.

Základní studium I. stupně
Studijní zaměření Taneční a pohybová výchova
 • Do základního studia I. stupně  jsou zařazeni žáci ve věku od sedmi let na základě talentové zkoušky a trvá 7 let.
 • Starší zájemci o studium jsou zařazeni do ročníku podle věku, ale hodnoceni jsou jako první ročník.
 • Do vyučovacího  předmětu Taneční techniky jsou integrovány: základy klasické taneční techniky (Ktt), základy moderní taneční techniky (Mtt) a lidový tanec (Lt). Tyto techniky se při výuce prolínají a doplňují. Žák za  předmět Taneční techniky obdrží pouze jednu známku na vysvědčení. Výuka je organizována v blocích.
 • Reflexe a recepce tanečního umění se prolíná všemi předměty, nemá hodinovou dotaci a žák z ní neobdrží známku na vysvědčení.
Přípravné studium před II. stupněm
 • Do přípravného studia před II. stupněm  jsou zařazeni žáci od 14 let, kteří nastupují jako noví žáci, bez absolvování základního studia I. stupně.
 • V případě, že bude přijatý odpovídající počet nových žáků starších 14 let (min. 5), bude otevřena samostatná třída pro PTV. Žák začíná plnit osnovy prvního a druhého stupně.
Základní studium II. stupně
Studijního zaměření Taneční a pohybová výchova
 • Je určen pro studenty, kteří plynule pokračují ve studiu po I. stupni základního studia.
 • Reflexe a recepce tanečního umění se prolíná všemi předměty, nemá hodinovou dotaci a žák z ní neobdrží známku na vysvědčení.
Základní studium I. a II. stupně
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
 • Do studia s rozšířeným počtem hodin mohou být zařazeni žáci, kteří prokáží mimořádné studijní výsledky.
 • Podmínkou otevření ročníku je minimálně 5 žáků ve skupině.
Závazné pokyny k organizaci výuky:
 • V přípravném studiu se vyučuje ve skupině maximálně 15 žáků.
 • V základním studiu I. a II. stupně se vyučuje ve skupině maximálně 15 žáků a realizováno s tříhodinovou dotací.
 • Ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se vyučuje ve skupině maximálně 8 žáků.
 • V tanečním souboru se vyučuje ve skupině minimálně 5 žáků.
 • Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem hodin a studia pro dospělé.
 • Přípravné studium je realizováno s dvouhodinovou dotací.
 • Při výuce je používána klavírní korepetice nebo reprodukovaná hudba z CD nosičů.
Přesunout se na začátek