Informace

Obnovení osobní přítomnosti žáka ve škole

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 vám oznamuji, že ZUŠ F.X. Richtera Holešov zahajuje dnem 11. 5. 2020 přímou výuku ve všech oborech školy. Vyučovat se začne rovněž souborová hra (po konkrétní domluvě s učitelem). Výuka hudební nauky bude nadále přerušena.

Někteří pedagogové školy patřící do tzv. rizikové skupiny budou nadále vyučovat distanční formou a tito pedagogové vás budou informovat.

Distanční výuka bude nadále pokračovat také na odloučených pracovištích ZŠ Prusinovice, ZŠ Kostelec u Holešova a ZŠ Žeranovice. O změnách pro otevření přímé výuky na odloučených pracovištích vás budeme informovat, očekávaná změna může nastat k 25.5.2020.

Prosíme informujte svého učitele, zda-li vaše dítě nastoupí nebo nenastoupí od 11.5.2020 k přímé výuce, a to do 7.5.2020.

Prosíme, respektujte rozvrh hodin učitele jak při přímé, tak distanční formě výuky.

Hygienická opatření platná od 11.5.2020:

-vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

-do školy nesmějí žáci s příznaky: zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce

-zvažte prosím také účast na vzdělávání ve škole žáka patřícího do rizikové skupiny, nebo pokud sdílí společnou domácnost s někým z rizikové skupiny, viz čestné prohlášení.

-prosíme o vyplnění čestného prohlášení, které žák po příchodu do školy předá svému učiteli. Prohlášení bude k dispozici také k vyplnění a podepsání před vstupem do školy. Bez podepsaného prohlášení nebude možná účast žáka ve škole.

-žáci se budou ve škole pohybovat v rouškách, a to i ve výuce. Ve výuce dechových nástrojů a zpěvu si roušku sundají, dají do vlastního sáčku a po výuce znovu nasadí. Učitelé budou mít roušku stále nasazenou.

-dezinfekce bude ve vestibulu školy, ve třídách a na sociálních zařízeních. Žáci budou dbát pokynů učitelů.

Děkujeme za respektování opatření,

s úctou

Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD.

ředitel školy

V Holešově dne 4. 5. 2020

Přesunout se na začátek