Literárně – dramatický obor

Literárně-dramatický obor (LDO) v Základní umělecké škole F. X. Richtera umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (jazykových, pohybových, hudebních, výtvarných a dramatických) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k slovesnému a jevištnímu projevu. Je významným nástrojem nejen uměleckého, ale i osobnostně-sociálního a emocionálního rozvoje (schopnost empatie, vnímání motivací jednání sebe i druhých  prostřednictvím vstupu do rolí). Významně rozvíjí také schopnost tolerance, sebepoznání a sebekontroly a kultivuje celkovou osobnost žáka.

Vyučující:  MgA. Vladimíra Dvořáková

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, při níž je využito různých výrazových prostředků z různých uměleckých disciplín (výtvarné umění, hudba, pohyb, literatura či mluvené slovo), které se navzájem propojují.

Vzdělávací obsah literárně-dramatického oboru je  rozčleněn do dvou vzájemně provázaných předmětů: Dramatická průprava a Inscenační tvorba. Důraz je kladen na jejich praktické využití.

Těžištěm výuky je nejprve práce v kolektivu směřující od spontánního dětského projevu k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat jak v sociální, tak i v umělecké oblasti hlasem, pohybem, gesty a mimikou či psaným slovem s využitím loutkářských prostředků jako je materiál, předmět, loutka, maska apod. Zahrnuje i mluvní a pohybovou průpravu, která si klade za cíl rozvíjet technické a výrazové dramatické dovednosti. Výuka postupuje od jednoduchých impulsů a improvizací až k inscenačnímu procesu, k vytváření jevištního tvaru, k inscenování  či přímo tvorby drobných literárních útvarů. Důraz klade na jak na práci s hotovými texty, tak na rozvoj tvůrčího uvažování žáků.

Dramatická hra integruje průpravné činnosti a učí žáky tvořivě přistupovat k zadanému úkolu. Je realizována na tématech, která zohledňují individuální dispozice žáka. Volbou odpovídajících témat jsou také v průběhu práce budovány pozitivní vztahy ve skupině a je rozvíjena schopnost žáků aktivně se na tomto procesu podílet. 

Nedílnou součástí výuky je individuální práce se zvoleným učivem (poezie, próza, dramatický text). Předpokladem  pro tuto práci je vhodně zvolená předloha, její umělecká a myšlenková kvalita.  Touto cestou také žák učí rozeznávat především hloubku a kvalitu literárních děl. Při výuce je dbáno na kulturu projevu, na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových  sdělovacích prostředků.

Vzdělání získané v LDO mohou později žáci využít ve všech oblastech lidské činnosti, zejména pak tam, kde je kladen důraz na mezilidskou komunikaci, toleranci a empatii.

Literárně-dramatický obor neopomíjí ani spolupráci s profesionálními soubory či jinými kulturními institucemi, ať už formou praktických workshopů či exkurzí a pravidelných návštěv divadla. Cílem LDO není pouze rozvoj dramatických dovedností, ale také rozvoj pozitivního vztahu k umění s důrazem na divadlo.

Přesunout se na začátek