Ochrana osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně.
V této sekci naleznete bližší informace o tom jak splňujeme povinnosti dané legislativou GDPR.

 • Informační povinnost k účelům zpracování osobních údajů
  1. Přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání
  2. Základní umělecké vzdělávání
 • Obecné informace o zpracování osobních údajů
 • Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů

INFORMAČNÍ POVINNOST K ÚČELŮM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů: Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov, Bezručova 675,

         769 01 Holešov

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:   Lenka Adámková, tel.: 731 651 368,

  e-mail: poverenec.oou@zusholesov.cz

I.  Přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání

1)     Účelem zpracování osobních údajů je přijímací řízení k základnímu uměleckému vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2)     Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3)     Kategorie požadovaných osobních údajů: jméno a příjmení uchazeče, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, telefon, e-mail, vyjádření lékaře (pokud uchazeč takové vyjádření předloží).

4)     Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5)     Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám.

6)     Máte právo:

 1. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 3. požadovat omezení jejich zpracování,
 4. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu.

7)     Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.  Základní umělecké vzdělávání
 • Účelem zpracování osobních údajů je zajištění základního uměleckého vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost:
 1. že zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 2. subjekt údajů, resp. zákonný zástupce, udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 • Kategorie osobních údajů je určena § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ( školní matrika) : jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, jméno a příjmení zákonného zástupce, trvalé bydliště, adresu pro doručování, telefonické spojení, dále pak údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích, které by měly vliv na průběh vzdělávání.
 • Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 • Kategorie příjemců osobních údajů: Obecně – osoby, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.
 • Máte právo:
 1. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 3. požadovat omezení jejich zpracování,
 4. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu.
 • Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

OBECNÉ  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov, Bezručova 675, 769 01 Holešov, IČ: 63414937 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. přijímání uchazečů k základnímu uměleckému vzdělávání,
 2. základní umělecké vzdělávání

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle č. 6 odst. 1 písm. c) GPDR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

3) Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

4) Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Máte právo:

 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
 • požadovat omezení jejich zpracování, požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,
 • podat stížnost u dozorového orgánu.

6)  Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušními ustanoveními nařížení o ochraně osobních údajů (GDPR).

7) Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

            Lenka Adámková

            Bezručova 675, 769 01 Holešov

            Tel.: 731 651 368

            E-mail: poverenec.oou@zusholesov.cz

Přesunout se na začátek