Úřední deska

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov

2. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základů vzdělávání a výchovy v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.

Předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a provádějícími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace, zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

www.kr-zlinsky.cz

3. Organizační struktura

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním  předpisem Organizační  řád Základní umělecké školy F. X. Richtera Holešov.

IZO: 110 004 868

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov
Bezručova 675/7
769 01 Holešov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou
4.3 Úřední hodiny (kancelář):

Po – pá 13,00 – 15,30 hodin

4.4 Telefonní čísla:

ZUŠ F. X. Richtera 573 395 283, 731 651 368 (kancelář),

731 661 195 (ředitel),

730 189 204 (zástupce ředitele)

Čísla faxu: —

4.5 Adresa internetové stránky:
www.zusholesov.cz
4.6 Adresa e-podatelny:

Jako podatelna slouží e-mail školy: kancelar@zusholesov.cz

4.7 Datová schránka

Typ datové schránky – OVM (orgán veřejné moci)

ID datové schránky: 579vaf4

4.8 Další internetové adresy:

Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD.
E-mail: reditel@zusholesov.cz

Mgr. Danuše Pospíšilová
E-mail: zastupce@zusholesov.cz

4.9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Lenka Adámková , tel.: 731 651 368, e-mail: poverenec.oou@zusholesov.cz

5. Případné platby lze poukázat

Č. ú.: 8384900257/0100, pro platby školného, půjčovného, darů, dotací aj.

6. IČ: 63 41 49 37

7. DIČ: Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Školní řád (www.zusholesov.cz), školní vzdělávací program, pracovní řád, organizační řád (jsou k nahlédnutí v kanceláři školy každé úterý v době od 14,00 do 15,30 hodin).

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

9. Žádosti o informace. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Ústní podání

  • telefonicky
  • osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

  • u fyzické osoby jméno, přijmení, adresa, telefon, případně e-mail
  • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
  • předmět žádosti
  • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
  • datum a podpis

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět anebo obdržet rozhodnutí.

Žádosti, stížnosti, návrhy nebo podněty musí obsahovat údaje uvedené v bodu 9 a lze je podat ústně (telefonicky nebo  osobně) nebo doručit písemně osobně nebo poštou na adresu sídla školy.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat žádost o opravný prostředek, prostřednictvím školy u Krajského úřadu Zlínského kraje.

Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Písemný opravný prostředek pro Krajský úřad lze osobně doručit do kanceláře školy nebo zaslat na adresu školy.

12. Formuláře

Přihláška ke studiu. Tento formulář lze získat v kanceláři školy nebo vytisknout na www.zusholesov.cz

13. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/obcan/situace/196/201/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://www.zkola.cz/zkedu/managenent/prehlrdskolskychpredpisu/default.aspx

http://www.msmt.cz/dokumenty

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád, Hodnocení žáků ke stažení na www.zusholesov.cz nebo osobně k nahlédnutí v kanceláři školy vždy v úterý od 14,00 do 15,30 hodin.

15. Úhrada za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (poplatky)

Vyhledávání a zpracování informací – 100,- Kč za každou započatou hodinu práce

Zhotovení fotokopie formát A3 – 5,- Kč, A4 – 2,- Kč

Poštovné za zaslané informace

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence – bez licenčních smluv

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací

Výroční zpráva 2018-19

Výroční zpráva 2017-18

Přesunout se na začátek