Obory

Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou oblastí:

 1. Hudební interpretace a tvorba
 2. Recepce a reflexe hudby

V první oblasti je žákovi umožněno osvojit si hru na nástroj nebo zpěv a získat ve studiu základní návyky a dovednosti. Hudební interpretace a tvorba se uskutečňuje v podobě individuální výuky (hra na nástroj) a jako kolektivní výuka (komorní, souborová, orchestrální hra, pěvecký sbor aj.).

Ve druhé oblasti recepce a reflexe hudby, která se uskutečňuje v podobě kolektivní výuky hudební nauky je žákovi umožněno orientovat se ve světě hudby, jejího vnímání, aktivního poslechu a kritického hodnocení. Cílem je výchova poučeného hudebního posluchače a návštěvníka koncertů.

Podrobnosti o jednotlivých studijních zaměřeních a vyučovacích předmětech naleznete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ F. X. Richtera Holešov, který je platný od 1. 9. 2012. Program je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Cílem hudebního oboru je naučit děti hrát na zvolený hudební nástroj nebo zpěv na základní úrovni a výchova vnímavého hudebního posluchače a návštěvníka koncertů. V průběhu života se pak mohou věnovat hudbě jako hráči různých amatérských souborů. Talentované žáky může škola připravit k dalšímu studiu na středních uměleckých nebo pedagogických školách.

Podmínky ke studiu hudebního oboru

Do přípravného studia jsou přijímány děti od 6 let studium trvá 1 rok, vyjímečně nadané děti jsou přijímány  od 5 let a studium trvá 2 roky. Děti jsou přijaty základě vykonané přijímací zkoušky.

V závěru přípravného studia žáci vykonají talentovou zkoušku a  jsou dle svých dispozic zařazeni do výuky na I. stupni, které trvá 7 let. Pak lze bez přerušení pokračovat čtyři roky na II. stupni a dále pak ve studiu pro dospělé. Na konci studia jednotlivých stupňů žák veřejně vystoupí na absolventském koncertě nebo vykoná zkoušku před komisí.
Do vyššího ročníku postoupí žák na základě vykonané postupové zkoušky. Týká se žáků přípravného studia 1.a 2. stupně, 1. až 6. ročníku I. stupně a 1. až 3. ročníku II. stupně.

V přípravném studiu žák povinně navštěvuje přípravnou hudební nauku a v základním studiu I. stupně hudební nauku. V průběhu studia začíná žák také navštěvovat některý povinně volitelný předmět, např. komorní, souborovou nebo orchestrální hru a komorní zpěv (konkrétně to mohou být různá dua, tria, čtyřruční hra, houslový, akordeonový a kytarový soubor, taneční orchestr a pěvecký sbor). Průběžně mohou vznikat i jiné soubory dle potřeb žáků a školy.

Pokud nadaný žák prokáže mimořádné studijní výsledky, může mu ředitel školy udělit od 4. ročníku I. stupně tzv. rozšířenou výuku a zvýšit hodinovou dotaci na nástroj nebo zpěv až na 2 hodiny týdně.

Kritéria pro zařazení žáků do studia

 • do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let a trvá nejvýše 2 roky
 • do sedmiletého studia I. stupně jsou přijímány děti od 7 let
 • do čtyřletého studia II. stupně studenti od 14 let
 • čtyřleté studium pro dospělé je určeno starším uchazečům

Žáci čtrnáctiletí a starší, kteří nenavštěvovali I. stupeň, jsou přijímáni do přípravného studia, které trvá 1 rok a pak začínají plnit ročníkové výstupy (osnovy) I. a II. stupně. Je-li přijat uchazeč o studium starší 7 let, může být zařazen přijímací komisí do ročníku odpovídající jeho schopnostem a psychickému vývoji.

Závazné pokyny k organizaci výuky

V individuální výuce se vyučuje:

 • individuálně nebo ve skupině dvou žáků hře na jakýkoli hudební nástroj nebo sólový zpěv (přípravné studium)
 • individuálně nebo ve skupině dvou až čtyřech žáků ve hře na zobcovou flétnu a keyboard (studium I. a II. stupně)
 • individuálně nebo ve skupině dvou žáků ve hře na kytaru a sólový zpěv (studium I. a II. stupně)
 • individuálně sólovému zpěvu a hře na jakýkoli hudební nástroj (studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin)

V kolektivní výuce se vyučuje:

Ve skupině maximálně 20 žáků u předmětů přípravná hudební nauka a hudební nauka sborový zpěv a různé druhy komorní, souborové a orchestrální hry je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem hodin.

Studium přípravného studia má několik variant studia:

První varianta je určena dětem, kteří začínají hrát na zvolený nástroj již od I. pololetí, v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně individuální formou nebo ve skupince dvou žáků. Zároveň dochází do kolektivní přípravné hudební nauky v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně.

Ve druhé variantě začínají děti hrát na nástroj až od II. pololetí individuální formou nebo ve skupince dvou žáků. Kolektivní výuku přípravné hudební nauky v rozsahu 1vyučovací hodiny týdně navštěvují po celý školní rok.

Třetí varianta je určena pro 5 leté děti a trvá dva roky. Zvolený nástroj je vyučován v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně individuální formou nebo ve skupince dvou žáků. Kolektivní přípravná hudební nauka 1. a 2. ročníku, vyučovaná v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně, je sloučena a vyučována v 1.ročníku.

 

Vzdělávací obsah tanečního oboru je členěn do dvou oblastí:

 • Taneční tvorba a interpretace
 • Recepce a reflexe tanečního umění

V první oblasti se žáci seznamují se základy tanečních technik a ve druhé rozvíjejí schopnosti porozumět obsahu uměleckého díla, které nejenom hodnotí, ale také se snaží chápat  v širších souvislostech.

Svým tanečním vyjádřením, s využitím získaných dovedností, mohou žáci během studia  zprostředkovávat ostatním  své pocity, myšlenky, jedinečnost a svobodu tance jako možnost sebevyjádření a komunikace.

Studium tanečního oboru  je rozděleno na přípravné (od 5 let),  základní  I. stupně (od 7 let) a navazující základní studium II. stupně (od 14 let). Po tomto studiu je možné se ještě vzdělávat ve studiu pro dospělé.

V přípravném studiu jsou žáci vzděláváni v předmětu Přípravná taneční výchova a trvá maximálně dva roky.

Vyučující
 • Jana Lochmanová
Přípravné studium
Vyučovací předmět: Přípravná taneční výchova (PTV)
 • Žáci ve věku pěti let jsou zařazováni do PTV 1 a jejich přípravné studium trvá dva roky.
 • Žáci ve věku šesti let jsou zařazováni do PTV 2 a jejich přípravné studium trvá jeden rok.
 • V předmětu přípravná taneční výchova jsou integrovány – taneční průprava a taneční praxe.
 • Výuka je organizována v blocích.
Studijní zaměření: Taneční a pohybová výchova
Charakteristika studijního zaměření a jednotlivých předmětů

V tomto zaměření si žáci osvojují základy různých tanečních technik a učí se správnému fyziologickému držení těla. Získané dovednosti pak mohou žáci využít při mnohých dalších aktivitách a podle svých schopností a zájmu i ve studiu na vyšších typech uměleckých škol (konzervatoř, střední pedagogická škola).

V prvním, druhém a třetím ročníku základního studia I. stupně jsou žáci vyučováni v učebních předmětech Taneční průpravě, Taneční praxi a od třetího ročníku v Tanečních technikách. Poslední dva jmenované předměty se vyučují po celou dobu studia I. a II. stupně a postupně se zvyšuje jejich náročnost.

Ve II. stupni základního studia již žáci pracují více samostatně a jsou schopni vytvořit autorskou choreografii.

Vzdělávací obsah studia pro dospělé stanovuje učitel v individuálním studijním plánu (zaneseného do třídní knihy), na základě potřeb žáků a studentů. Výuka se uskutečňuje  v rozsahu 3 vyučovací hodiny týdně.

Taneční průprava: Žáci se učí správnému fyziologickému postavení těla formou pohybových her a jednoduchých pohybových činností. Seznamují se s postavením u tyče a připravují své tělo na výuku tanečních technik.

Taneční praxe: Žáci využívají nabyté znalosti ve ztvárnění zadaných témat  improvizačně i interpretačně. Společně s vyučujícím řeší improvizační i interpretační zadání. Společně hodnotí, diskutují o tanečním díle, nebo choreografii. Do tohoto předmětu také patří příprava a prezentace žáků na veřejnosti.

Taneční techniky: Žáci získávají základní znalosti z lidového tance, klasické a moderní taneční techniky. Na II. stupni žáci více propracovávají jednotlivé techniky a zdokonalují jejich formu.

Základní studium I. stupně
Studijní zaměření Taneční a pohybová výchova
 • Do základního studia I. stupně  jsou zařazeni žáci ve věku od sedmi let na základě talentové zkoušky a trvá 7 let.
 • Starší zájemci o studium jsou zařazeni do ročníku podle věku, ale hodnoceni jsou jako první ročník.
 • Do vyučovacího  předmětu Taneční techniky jsou integrovány: základy klasické taneční techniky (Ktt), základy moderní taneční techniky (Mtt) a lidový tanec (Lt). Tyto techniky se při výuce prolínají a doplňují. Žák za  předmět Taneční techniky obdrží pouze jednu známku na vysvědčení. Výuka je organizována v blocích.
 • Reflexe a recepce tanečního umění se prolíná všemi předměty, nemá hodinovou dotaci a žák z ní neobdrží známku na vysvědčení.
Přípravné studium před II. stupněm
 • Do přípravného studia před II. stupněm  jsou zařazeni žáci od 14 let, kteří nastupují jako noví žáci, bez absolvování základního studia I. stupně.
 • V případě, že bude přijatý odpovídající počet nových žáků starších 14 let (min. 5), bude otevřena samostatná třída pro PTV. Žák začíná plnit osnovy prvního a druhého stupně.
Základní studium II. stupně
Studijního zaměření Taneční a pohybová výchova
 • Je určen pro studenty, kteří plynule pokračují ve studiu po I. stupni základního studia.
 • Reflexe a recepce tanečního umění se prolíná všemi předměty, nemá hodinovou dotaci a žák z ní neobdrží známku na vysvědčení.
Základní studium I. a II. stupně
Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
 • Do studia s rozšířeným počtem hodin mohou být zařazeni žáci, kteří prokáží mimořádné studijní výsledky.
 • Podmínkou otevření ročníku je minimálně 5 žáků ve skupině.
Závazné pokyny k organizaci výuky:
 • V přípravném studiu se vyučuje ve skupině maximálně 15 žáků.
 • V základním studiu I. a II. stupně se vyučuje ve skupině maximálně 15 žáků a realizováno s tříhodinovou dotací.
 • Ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se vyučuje ve skupině maximálně 8 žáků.
 • V tanečním souboru se vyučuje ve skupině minimálně 5 žáků.
 • Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem hodin a studia pro dospělé.
 • Přípravné studium je realizováno s dvouhodinovou dotací.
 • Při výuce je používána klavírní korepetice nebo reprodukovaná hudba z CD nosičů.

Ve výtvarném oboru na naší škole nabízíme všem žákům a studentům, kteří mají zájem, chuť a základní předpoklady, výtvarně se vzdělávat. Těm, kteří v průběhu studia projeví zájem o pokračování na středních či vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením, poskytujeme přípravu k talentovým zkouškám. Ve výuce se zaměřujeme na rozvíjení výtvarného cítění a myšlení ruku v ruce s poznáváním výtvarného jazyka, jeho cílevědomého využívání, používání nejrůznějších výtvarných nástrojů, materiálů a technik v kresbě, malbě, grafice, plastice a využívání jiných forem vyjadřování. Tvůrčí přístup, originalita a individuální pohled na dané téma je prioritní. Rodící se poznání a citové i morální rozvíjení osobnosti dítěte je nejcennějším příspěvkem VO ZUŠ k všeobecnému vzdělání mladé generace.

Vyučující
 • Karel Jakóbek
 • Jana Jakóbková
 • Mgr. Kateřina Zelenková
Přípravné studium
 • přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let
 • výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
 • v předmětu Přípravná výtvarná tvorba jsou integrovány – plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura – ta prolíná celou výukou
 • žáci v přípravném studiu nejsou klasifikováni
Základní studium I. stupně, studijní zaměření: Výtvarná tvorba
Vyučovací předmět: Výtvarná tvorba          
 • základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 let
 • výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
 • v předmětu Výtvarná tvorba jsou integrovány – plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura – ta prolíná celou výukou, multimediální tvorba
 • výuka je organizována v blocích
Základní studium II. stupně, studijní zaměření: Výtvarná tvorba
Vyučovací předmět: Výtvarná tvorba
 • základní studium II. stupně je určeno pro žáky od 14 let
 • výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně
 • v předmětu Výtvarná tvorba jsou integrovány – plošná a prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura – ta prolíná celou výukou, multimediální tvorba
 • výuka je organizována v blocích
 • studium pro dospělé je realizováno 3 vyučovacími hodinami týdně; obsah vzdělávacího předmětu je zpracován v individuálním studijním plánu a zanesen učitelem do pedagogické dokumentace
 • žák, který neabsolvoval základní studium I. stupně je zařazen do přípravného studia před II. stupněm a začíná plnit učební osnovy I. a II. stupně.
Vyučovací předmět: Výtvarná tvorba

Plošná tvorba
Zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena na objevně volené tématice, která obohacuje dětské myšlení a emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a přepisu reality nebo v kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy, která rozvíjí tvořivost a fantazii. Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou.

Prostorová tvorba
Učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do popřední role světla a stínů, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Volná tvorba nejčastěji spočívá ve výtvarné experimentaci v řešení drobných sochařských skic. Je závislá nejen na obsahu námětů a na výtvarné úvaze, ale i na zvoleném postupu modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou.

Objektová a akční tvorba
Vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy prostorové a plošné tvorby. Na nezvyklé zážitky, smyslové podněty, na pocity, vztahy a vznikající postoje navazuje jejich výtvarný přepis a hlouběji je ukotvuje. Objektová tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě – materiálu či nalezenému předmětu, nebo vytvářet nová prostředí. Postupy akční tvorby se vztahují k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sebe sama nebo k prožívání kontaktu s druhými. Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se vyjadřují gestem či pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd.

Výtvarná kultura
Prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu prvního a druhého stupně volný časový rozsah a není klasifikována. V základním studiu prvního a druhého stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Multimediální tvorba
Žáci se učí pracovat s digitálním fotoaparátem a kamerou (focení a jednoduchá úprava fotografií). Dovedou vytvořit krátkou výtvarnou animaci. Jsou vedeni k návyku nalézat v umělecké tvorbě zdroje inspirace, aktivně vyhledávat informace a využívat je při své činnosti.

K osvojení studijní látky dochází vrstvením zkušeností, dlouhodobě získávaných v experimentaci a tvorbě, nikoli řazením znalostí. Výuka proto nepostupuje od nejjednodušších otázek k nejsložitějším, ale přiměřeně věku se dotýká celé výtvarné problematiky. Struktura výuky se proto podobá spirále, která se odvíjí, kolísá, vzdaluje a v nových situacích se vrací zpět.

Literárně-dramatický obor (LDO) v Základní umělecké škole F. X. Richtera umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (jazykových, pohybových, hudebních, výtvarných a dramatických) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k slovesnému a jevištnímu projevu. Je významným nástrojem nejen uměleckého, ale i osobnostně-sociálního a emocionálního rozvoje (schopnost empatie, vnímání motivací jednání sebe i druhých  prostřednictvím vstupu do rolí). Významně rozvíjí také schopnost tolerance, sebepoznání a sebekontroly a kultivuje celkovou osobnost žáka.

Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, při níž je využito různých výrazových prostředků z různých uměleckých disciplín (výtvarné umění, hudba, pohyb, literatura či mluvené slovo), které se navzájem propojují.

Vzdělávací obsah literárně-dramatického oboru je  rozčleněn do dvou vzájemně provázaných předmětů: Dramatická průprava a Inscenační tvorba. Důraz je kladen na jejich praktické využití.

Těžištěm výuky je nejprve práce v kolektivu směřující od spontánního dětského projevu k vytvoření schopnosti samostatně, osobitě, přirozeně a přitom kultivovaně se vyjadřovat jak v sociální, tak i v umělecké oblasti hlasem, pohybem, gesty a mimikou či psaným slovem s využitím loutkářských prostředků jako je materiál, předmět, loutka, maska apod. Zahrnuje i mluvní a pohybovou průpravu, která si klade za cíl rozvíjet technické a výrazové dramatické dovednosti. Výuka postupuje od jednoduchých impulsů a improvizací až k inscenačnímu procesu, k vytváření jevištního tvaru, k inscenování  či přímo tvorby drobných literárních útvarů. Důraz klade na jak na práci s hotovými texty, tak na rozvoj tvůrčího uvažování žáků.

Dramatická hra integruje průpravné činnosti a učí žáky tvořivě přistupovat k zadanému úkolu. Je realizována na tématech, která zohledňují individuální dispozice žáka. Volbou odpovídajících témat jsou také v průběhu práce budovány pozitivní vztahy ve skupině a je rozvíjena schopnost žáků aktivně se na tomto procesu podílet. 

Nedílnou součástí výuky je individuální práce se zvoleným učivem (poezie, próza, dramatický text). Předpokladem  pro tuto práci je vhodně zvolená předloha, její umělecká a myšlenková kvalita.  Touto cestou také žák učí rozeznávat především hloubku a kvalitu literárních děl. Při výuce je dbáno na kulturu projevu, na vědomé a tvořivé uplatňování základních výrazových  sdělovacích prostředků.

Vzdělání získané v LDO mohou později žáci využít ve všech oblastech lidské činnosti, zejména pak tam, kde je kladen důraz na mezilidskou komunikaci, toleranci a empatii.

Literárně-dramatický obor neopomíjí ani spolupráci s profesionálními soubory či jinými kulturními institucemi, ať už formou praktických workshopů či exkurzí a pravidelných návštěv divadla. Cílem LDO není pouze rozvoj dramatických dovedností, ale také rozvoj pozitivního vztahu k umění s důrazem na divadlo.

Přesunout se na začátek