Školní řád2

Školní řád

Školní řád Základní umělecké školy F. X. Richtera v Holešově vydaný na základě § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

I. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Školní řád pro žáky vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

2) Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé vždy na začátku nového školního roku. Poučení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Poučení žáků dle osnovy provedou vyučující a záznam umístí do třídní knihy. Školní řád je pro veřejnost vyvěšen na informačních tabulích v I. poschodí školy a na webových stránkách školy.

3) Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

4) Žáci mají dále právo:
a)  na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
b)  účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání,
c)   na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
d)  zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
e)  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
f)   na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
g)   na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele povinného předmětu,
 h)   žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,
i)   nadané a mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí, nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.

5) Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), d) a g) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

6) Na informace podle odstavce 4 písm. c) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

7) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo části z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jehzo část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah a termín zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

8) V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je požadován následující souhlas zletilých žáků či zákonných zástupců nezletilých žáků:

a) zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách ZUŠ F. X. Richtera Holešov na nástěnkách, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti ZUŠ F. X. Richtera Holešov.

b) zveřejněním jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek ZUŠ F. X. Richtera Holešov za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.

c) pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek ZUŠ F.X. Richtera Holešov za účelem prezentace její činnosti a úspěchů. d/ pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo či jiné, obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.

Souhlas se uděluje na samostatném formuláři.

9) Ochrana osobních údajů a jejich zpracování je řešeno samostatně směrnicemi zpracovanými za tímto účelem. Jedná se o následující dokumenty:
a) Politika ochrany údajů
b) Povinnosti osob při zpracování osobních údajů
c) Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
d) Záznamy o činnostech zpracování
e) Výkon práv subjektů údajů
f) Bezpečnost IC


II.  Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

      1. Žáci jsou povinni:
a)  řídit se zásadami tohoto školního řádu,
b)  dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
c)  žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,
d) nastudovaný umělecký výstup svého studijního zaměření na ZUŠ F. X. Richtera Holešov nevyužívat k reprezentaci jiných škol, školských zařízení či dalších organizací, pouze se souhlasem pedagoga.

       2. Zletilí žáci jsou dále povinni:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b)  dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky na tel. 573 395 283, mobil: 731 651 368, nebo e-mailem: kancelar@zusholesov.cz ),
c)  v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
d)  nepřítomnost z důvodu účasti na soustředění, hudebních táborech apod. omlouvat předem.

       3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
a)  zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
f)  nepřítomnost žáka z důvodu účasti na soustředění, hudebním táboře apod. omlouvat předem.

      4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:
a)  jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
b)  údaje o předchozím vzdělávání,
c)  údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
d)  údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
e)  jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

     5.Matrika se ve škole vede elektronicky v programu „Klasifikace“, je vytištěna pro potřebu školy podle jednotlivých pedagogů a vyučujících nástrojů, kde se uvádí:
– jméno a příjmení žáka
– datum narození, popř. místo narození a státní občanství
– rodné číslo
– trvalé bydliště
– jméno a bydliště zákonného zástupce, popř. telefonické spojení

       6.Žáci i zákonní zástupci jsou povinni respektovat zákaz kouření v celém objektu školy na základě zákona č. 65/2017 Sb.

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy
Organizace výuky


1. Organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – § 30, vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, RVP ZUV č. j. 12 955/2010-22 s účinností od 1. 9. 2010; ŠVP ZUŠ F. X. Richtera Holešov s účinností od 1. 9. 2012.

2. ZUŠ F. X. Richtera zřizuje tyto obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně – dramatický.

3. Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinové a kolektivní.

Vyučování
a) Vyučování se řídí rozvrhem hodin,
b) Režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů. Škola se pro žáky otevírá v 11,30 hodin a uzavírá nejpozději v 19,15 hodin.
Ve škole musí být žák 10 minut před vyučováním. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na chodbách na věšáky a pod police.
c) Frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, učebna výtvarné výchovy, třída hudební nauky, koncertní sál, zkušebna orchestru apod.
d) Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy.
e) Žáci dodržují zásady hygieny a bezpečnosti, vždy mají na paměti nebezpečí úrazu. Jsou povinni chránit zdraví své i všech ostatních žáků.
f) Dodržují zásady kulturního chování a zdraví v prostorách školy.
g) Do školy nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu spolužáků. Nenosí rovněž cenné předměty, které nepotřebují k výuce, nebo větší obnosy peněz.
h) Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě hlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo řediteli školy.
i) Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, pití alkoholu, či kouření je žákům školy zakázáno (porušení bude klasifikováno jako hrubý přestupek).
j) Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu.
k) Nepřijde-li vyučující po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli.
l) V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.
m) Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.
n) Opouštět svévolně školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

Vyučovací hodiny a přestávky
a) Vyučovací hodina trvá 45 minut
b) Vyučuje se bez přestávek, dodržena musí být hlavní přestávka od 15,15 –15,30 hodin.
c) Jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:
      –    maximálně 2 hodiny v individuální a skupinové výuce
      –    maximálně 3 hodiny v kolektivní výtvarné výuce, po kterých musí být výuka ukončena.

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

a) Žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Žáci vstupují do tříd přezuti, kabáty a bundy si odkládají na věšáky na chodbách a boty si odkládají pod lavice. Na chodbách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

b) Rodiče a osoby doprovázející mohou žáky do školy přivést a vyzvednout po ukončení jejich výuky. Svévolný vstup a pohyb osob po areálu školy bez vědomí zaměstnanců není dovolen.

c) Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče nebo zákonný zástupce nejpozději do tří dnů (lze i telefonicky v kanceláři školy). Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena rodičem nebo zákonným zástupcem písemnou formou v žákovské knížce. V odůvodněných případech může být vyžadováno lékařské potvrzení, nebo jiný úřední doklad, potvrzující důvod nepřítomnosti žáka.

d) Při nevolnosti je žák poslán domů pouze v doprovodu rodičů.

e) Jízda na kole, kolečkových bruslích a koloběžkách v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat.

f)  Na chodbách i ve třídách se chovají žáci ukázněně.

g) Ve školních budovách nevstupují do místností a prostor technického provozu, které neslouží vyučování.

h) V době vyučování žáci nesmí používat mobilní telefony.

i) Pokud chce žák odejít před ukončením vyučování, musí předložit vyučujícímu písemnou omluvenku od rodičů nebo zákonného zástupce.

ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1) Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

2) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3) Každý úraz, k němuž dojde při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, jsou žáci povinni hlásit bez zbytečného odkladu svému vyučujícímu nebo jinému zaměstnanci školy.

4) Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

5) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

6) Vytvoření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy.

7) Žáci jsou pravidelně poučeni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Poučení žáků se uskuteční v rozsahu osnovy vypracované vedením školy, o kterém se provede zápis do třídní knihy.

8) Při akcích konaných mimo školu kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

9) Při akcích konaných mimo činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění pověřený pedagog. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou o těchto akcích předem informováni písemně v žákovských sešitech nebo na vyhotovených informačních tiskopisech, nejpozději 2 dny před konanou akcí.

10) Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

11) Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

12) V učebnách není žákům povoleno svévolně otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

1) Žáci řádně pečují o zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídaj

2) Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

3) Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

4) Žákovi lze zapůjčit hudební nástroj na základě smlouvy o pronájmu hudebního nástroje, uzavřenou mezi ZUŠ F. X. Richtera Holešov a zákonným zástupcem žáka.

ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o základním uměleckém vzdělávání a je specifikováno v ŠVP školy.

1) Každé pololetí se vydává žákovi I. a II. stupně základního studia vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
Žákovi přípravného ročníku se vydává na konci II. pololetí potvrzení o studiu.

2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen klasifikace).

3) Žák je v případě hodnocení klasifikace v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý

4)  Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)

5)  Žák prospěl s vyznamenáním, jestli-že není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

6) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

7) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu  4 – neuspokojivý.

8) Nelze-li žáka hodnotit za I. pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za I. pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za II. pololetí příslušného školního roku.
Nelze-li žáka hodnotit za II. pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za II. pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

10) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace a naopak v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce.

11) Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku (viz příloha č. 1 Směrnice o organizaci studia). Úplata se hradí pololetně bezhotovostně na účet školy. Ve výjimečných případech může být uhrazena hotově do pokladny školy. Úplata za stanovené období je splatná v I.pololetí do konce měsíce září a ve II. pololetí do konce měsíce února. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

5) Ředitel školy seznámí s výší úplaty každý rok žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, a to prokazatelným způsobem (vyvěšením rozhodnutí v budově školy a na webových stránkách.

ČÁST SEDMÁ

 Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

1) Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

2) Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku, nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl, a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

3) O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

  1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

2) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

4) Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Tento Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019

Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2019.

Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD., ředitel školy

Přesunout se na začátek